Algemene voorwaarden Mister Props

Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief 21 % btw.

De vermelde prijzen gelden per dag, de minimale huurtermijn is 5 kalenderdagen dit is

inclusief de dag van bezorgen/afhalen en de dag van retourhalen/brengen.

ALGEMENE (HUUR)VOORWAARDEN MISTER PROPS

DEFINITIES:

Verhuurder: Mister Props, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 34243930.

Huurder: Degene die een (huur)overeenkomst aangaat met verhuurder. Overeenkomst: De huurovereenkomst.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Mister Props evenals op overeenkomsten gesloten met huurder(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mister props niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5 De minimale huurperiode is 1 week.

Artikel 3- AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 4 –VERPLICHTINGEN HUURDER

4.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de Algemene (huur) voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:

4.2 de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.

4.3 aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren.  4.4 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

4.5 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren.

4.6 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld.

Artikel 5 – BETALING

5.1 De huurder ontvangt voorafgaand aan de verhuurdatum een factuur. Dit bedrag dient voor de huurperiode te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

5.2 De huurder die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Mister Props is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

Artikel 6 – BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Mister Props heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van zijn onderneming kan schaden.

6.2 Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Mister Props gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door huurder vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de som van de opdracht bij opzegging 14 dagen voor de levering, of 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de 5 dagen voor levering.

6.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mister Props, zal verhuurder in overleg met huurder zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de huurder is Nederlands recht van toepassing.